پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
8060 /ص14 ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه