دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ پایاننوع
20000/ص14 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
19314/ص14 ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ مناقصه
18895/ص14 ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ استعلام ارزیابی کیفی
14031 /ص14 ۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه